Іудейська релігійна громада "Міцва"
Навчально-виховний комплекс "Міцва-613"

  • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • 38 0456 353 144

Cтатут Білоцерківського Центру Толерантності

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Центр толерантності м. Біла Церква (далі Центр) є місцевою громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів членів Центру для досягнення мети і виконання завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Організація поширює свою діяльність на територію м. Білої Церкви та Київської області.
1.3. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про об'єднання громадян", іншим чинним законодавством України та цим Статутом.
1.4. Організація створюється та діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності органів управління, гласності у роботі.
1.5. Повна назва Організації українською мовою – Білоцерківський Центр толерантності, скорочена – Центр толерантності.
1.6. Юридична адреса Організації: м. Біла Церква, вул. Першотравнева, 4, ВНЗ «Міцва-613».

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
2.1 Основною метою діяльності Організації є задоволення та захист законних соціальних, творчих,  наукових, культурних інтересів своїх членів; надання допомоги у пошуку, дослідженні та публікації історичних матеріалів, пов’язаних з подіями ІІ світової війни, Голокосту, особливостями окупаційного режиму на території Білоцерківщини; сприяння розвитку краєзнавства, справи врегулювання міжнаціональних та міжконфесійних відносин, провадження освітньої, наукової, культурної та просвітницької діяльності задля сприяння становленню демократичного громадянського суспільства.
2.2. Основними завданнями Центру є:
- налагодження та сприяння розширенню співробітництва з науковими організаціями у сфері вивчення історичної спадщини, а також розв‘язання проблеми історичної пам’яті в місті та районі, співпраці з  органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями;
- підтримка вільного обміну досвідом, знаннями, спеціалістами та інформацією у сфері історичного краєзнавства; забезпечення доступу до інформації та знань у цій сфері;
- участь Центру у формуванні міжнаціональної та міжконфксійної політики, розробка рішень відносно міжконфесійних та міжнаціональних інтересів та їх подальше лобіювання в органах влади; участь Центру в освітніх, наукових, культурних програмах та діяльності з питань історичної пам’яті;
- сприяння історико-культурним громадським організаціям міста, громадянам, громадам та іншим зацікавленим особам у їх діяльності з питань вивчення історичної спадщини та культурних надбань національних громад міста;
- розвиток історичної освіти, науки та культури, просвітницька діяльність, виконання програм, пов'язаних з вивченням історичного минулого свого краю та спрямованих на розвиток демократичного громадянського суспільства;
- підвищення соціального та правового статусу членів Центру шляхом зростання освітнього рівня, знань та досвіду, підвищення їх професійної кваліфікації  задля реалізації статутної діяльності Організації;
2.3. Організація здійснює свою діяльність за такими напрямками:
- сприяння розробці та здійсненню регіональних та місцевих програм, проектів та ініціатив, участь у розробленні проектів відповідних актів органів державної влади та місцевого самоврядування, спрямованих на розвиток історичного краєзнавства, захисту прав осіб, що пережили війну та членів їх сімей, охороні, збереженню та захисту пам’ятників історії та культури, пов’язаних з життям єврейської громади на території Білоцерківщини;
- поширення знань серед громадськості міста з історії Другої світової війни, зокрема Голокосту, та інших проблемних питань історіі; організація, фінансування та проведення досліджень в цій галузі;
- залучення широких верств громадськості, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування до вирішення проблем історичної пам’яті в місті та районі;
- забезпечення підготовки пропозицій щодо розв'язання вищезазначених проблем в місті та районі, підвищення ефективності діяльності у цій сфері;
- запобігання виникненню конфліктів на національному та релігійному грунті, забезпечення незалежної історичної експертизи;
- сприяння збереженню культурного та архітектурного різноманіття міста;
- організація масових заходів (зборів, мітингів, демонстрацій, благодійних акцій, обговорень тощо), спрямованих на виконання завдань Центру;
- участь в організації та фінансуванні, а також проведення конференцій, лекцій, семінарів, симпозіумів, виставок, презентацій, прес-конференцій, концертів, вистав, фестивалів, форумів, інших освітніх та наукових заходів на виконання статутних завдань Центру;
- збір, аналіз, поширення та забезпечення доступу до інформації, створення власних краєзнавчих інформаційних систем і баз даних, видання бюлетенів та іншої друкованої продукції, підготовка аудіо-візуальних матеріалів;
- організація туристичних походів, маршрутів, фестивалів, екскурсій, інших масових культурних та просвітницьких заходів;
- взаємодія, обмін досвідом та знаннями з державними, громадськими організаціями та установами, учбовими закладами для виконання статутних завдань;
- створення місцевих осередків Центру в місті та області;
- розвиток міжнародних зв'язків та налагодження міжнародної співпраці з питань, які стосуються статутної діяльності Центру; співпраця з іноземними спеціалістами та організаціями та обмін досвідом для реалізації проектів та програм Центру;
- видавництво історичної літератури та участь у складанні історичних, наукових та інших видань, які не суперечать меті та завданням Центру;
- провадження іншої не забороненої законом діяльності відповідно до завдань Центру та законодавства України.

3. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Членство в Центрі може бути індивідуальним та колективним.
3.2. Індивідуальним членом Центру має право бути особа, яка досягла 16-річного віку, визнає мету, завдання та Статут Центру, сприяє їх реалізації та виконанню; бере участь в діяльності Центру.
3.3. Колективним членом Центру може бути трудовий колектив будь-якої організації, установи чи підприємства, який добровільно виявив бажання стати членом Центру, визнає мету, завдання та Статут Центру, бере участь в діяльності Центру.
3.4. Прийом в члени Організації здійснюється на підставі письмової заяви за рішенням Правління Центру. Прийом колективного члена здійснюється на підставі письмової заяви, відповідного рішення вищого керівного органу підприємства, установи чи організації та копії статуту (положення) за рішенням Правління Центру.
3.5. Рішення про прийняття в члени Організації приймається Правлінням Центру протягом 30 календарних днів. Колектив підприємства, установи, організації вважається членом Організації з дати прийняття відповідного рішення Правлінням Центру.
3.6. Члени Громадської Організації мають право:
- брати безпосередню участь у діяльності Центру відповідно до своїх фахових і громадських інтересів;
- бути членами інших громадських організацій, політичних партій, мета та діяльність яких не суперечить статутним цілям Центру;
- брати участь у роботі Загальних зборів;
- обирати і бути обраними до керівних органів Центру;
- брати участь у наукових, навчальних, методичних та інших заходах, що проводяться Центром;
- звертатись до керівних органів Організації із запитами і пропозиціями щодо статутної діяльності;
- доручати Центру представництво своїх інтересів і захист прав відповідно до статутних мети і завдань Центру;
- отримувати інформацію про діяльність Центру;
- бути присутніми на засіданнях керівних органів Центру;
- вийти з членства в Організації, письмово попередивши Правління Організації за 2 тижні.
3.7. Члени Організації зобов'язані:
- дотримуватись у своїй діяльності вимог Статуту Центру;
- виконувати рішення, прийняті керівними органами Цетру, а також виконувати обов'язки, покладені відповідно до розподілу та доручення керівних органів Центру;
- утримуватись від діяльності, що може завдати шкоду Центру;
- дотримуватись морально-етичних принципів Центру, прийнятих за рішенням Правління Центру, не вести діяльності, що їм суперечить;
- виступаючи від імені Центру та висловлюючи свої особисті думки та міркування, що розбігаються з положеннями та рішеннями, які було затверджено Загальними Зборами та Правлінням Центру, робити особливе зауваження, що ці думки та міркування є особистими та не співпадають з положеннями та рішеннями Центру.
3.8. Членство може бути припинене у наступних випадках:
- виходу з членів Центру на підставі поданої письмової заяви;
- смерті члена Центру;
- виключення з членів Центру.
3.9. Підстави для виключення з членів Центру:
- неодноразові порушення Статуту;
- вчинки чи діяння, які Правління визнає несумісними з метою та завданнями Центру, які компрометують Центр чи завдали їй матеріальну або моральну шкоду.
3.10. Засновники Центру є Почесними членами Центру. Фізична особа, яка має особливі заслуги в науці, освіті чи громадській діяльності та бере участь у роботі Центру, може бути іменована Почесним членом Центру. Рішення про це приймається Загальними зборами простою більшістю голосів за ініціативою Правління Центру.
3.11. Почесні члени Центру залучаються до здійснення експертизи проектів і програм, які здійснює або фінансує Центр, виступають керівниками, кураторами та координаторами програм та заходів, що здійснюються під егідою Центру.
3.12. Почесні члени мають право вирішального голосу за поділу голосів на Загальних зборах Центру. Почесні члени Центру можуть брати участь у засіданнях Правління Центру з правом дорадчого голосу.
3.13. Виключення з членів Організації здійснює Правління.
3.14. Рішення про виключення з членів Організації, як і відмова у прийнятті в члени, можуть бути оскаржені Загальними зборами на їх черговому (позачерговому) засіданні.

4. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ
4.1.Загальні збори
4.1.1. Вищим керівним органом Центру є Загальні збори її членів, які скликаються Координатором Центру не рідше, ніж 1 (один) раз на рік. Позачергово Загальні збори Центру скликаються за рішенням Правління Організації з ініціативи  Координатора Центру, Правління,  двох та більше членів Наглядової ради, двох та більше Почесних членів Організації або не менше, ніж двох третин від загальної кількості членів Центру.
4.1.2. Загальні збори правомочні, якщо на їх засіданні присутні не менше двох третин членів Центру.
4.1.3. До складу Загальних зборів входять всі члени Центру, кожен з яких при прийнятті рішень володіє одним голосом. Колективні члени Організації беруть участь у Загальних зборах через свого делегата.
4.1.4. На Загальних зборах головує Координатор Центру, або за його дорученням Замісник Координатора.
4.1.5. Дата, місце проведення та порядок денний Загальних зборів повідомляється членам Центру Правлінням Організації за 10 днів до їх проведення. Пропозиції щодо порядку денного Загальних зборів члени Центру надсилають до Правління не пізніше, ніж за 5 днів до їх проведення. Рішення про включення питань до порядку денного приймає Правління Центру. В надзвичайних випадках за рішенням Загальних зборів на їх засіданні можуть розглядатись і не включені до порядку денного питання.
4.1.6. До компетенції Загальних зборів належить вирішення будь-яких питань статутної діяльності Центру. Загальні збори можуть делегувати Правлінню свої права та повноваження з вирішення всіх питань крім питань, що належать до їх виключної компетенції.
4.1.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- затвердження, внесення змін та доповнень до Статуту Центру;
- визначення основних напрямків статутної діяльності та розвитку Центру;
- перше обрання Координатора Центру; Замісника Координатора;
- відкликання Координатора та Замісника Координатора;
- обрання та відкликання персонального складу Правління;
- обрання та відкликання членів Наглядової ради;
- заслуховування і затвердження звітів Координатора та Правління; заслуховування рішень Наглядової ради;
- прийняття рішення про реорганізацію чи ліквідацію Центру.
4.1.7. Рішення на Загальних зборах приймаються простою більшістю голосів. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту та про реорганізацію чи ліквідацію Центру приймаються більшістю у 3/4 голосів.
4.1.8. Результати Загальних зборів та прийняті ними рішення фіксуються у протоколах. Протоколи Загальних зборів підписуються Координатором Центру та секретарем Цернтру, який призначається Координатором Центру з числа її членів.
4.1.9. Рішення, прийняті Загальними зборами, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначено Загальними зборами.
4.2. Координатор Центру; Замісник Координатора Центру
 4.2.1. Координатор Центру обирається терміном на 4 (чотири) роки. Перше обрання Координатора здійснюється Загальними зборами Цетру, усі наступні – Правлінням Центру.
4.2.2. Координатор Центру у межах своєї компетенції:
- без доручення діє від імені Центру;
- здійснює загальне керівництво та забезпечення виконання статутних завдань Центру;
- представляє Центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, а також підприємствами, установами організаціями незалежно від форм власності та фізичними особами;
- видає накази, розпорядження, затверджує інструкції та інші обов'язкові для виконання членами Центру документи;
- здійснює господарське управління майном та коштами Громадської Організації;
- керує роботою членів та працівників Організації;
- скликає чергові Загальні збори, ініціює скликання позачергових Загальних зборів, пропонує порядок денний Загальних зборів, підписує прийняті ними рішення;
- готує звіти про діяльність організації та виносить їх на затвердження Загальними зборами;
- виконує доручення Загальних зборів;
- має право передавати частину своїх прав та обов'язків посадовим особам Центру;
- вирішує інші питання, пов'язані з діяльністю Центру, що не віднесені до компетенції Загальних зборів.
4.2.3. Координатор Центру одночасно є Головою Правління Організації та головує на його засіданнях.
4.2.4. Координатор може бути відкликаний з посади за рішенням Загальних зборів за ініціативою не менше половини складу членів Правління до закінчення строку, на який він обирався, у випадках:
- за власним бажанням на підставі поданої письмової заяви;
- при неодноразовому порушенні вимог Статуту Організації;
- якщо своїми діями він завдав матеріальну чи моральну шкоду Центру.
4.2.5. Замісник Координатора є заступником Координатора Центру. Замісник Координатора виконує обов'язки Координатора Центру на час його відсутності або неможливості виконувати ним свої обов'язки. Замісник Координатора діє за дорученням Координатора та виконує окремі повноваження Координатора за його дорученням чи за дорученням Правління Організації.
4.2.6. У разі, якщо Координатор Центру не може приступити до своїх обов'язків протягом більш як 3 (три) місяці Замісник Координатора за дорученням Правління скликає позачергові Загальні збори Організації для обговорення становища та питання про керівництво Організацією.
4.3. Правління Центру
4.3.1. Вищим постійно діючим керівним органом Центру в період між Загальними зборами є Правління Центру. Персональний склад Правління обирається Загальними зборами в складі не менше семи осіб строком на 3 роки і збирається не рідше ніж 1 (один) раз на 3 (три) місяці. На письмову вимогу будь-якого члена Правління Координатор скликає позачергове засідання Правління протягом 10 днів.
4.3.2. Заміщення і призначення нових членів Правління здійснюють Загальні збори. Якщо член Правління подає у відставку, втрачає здатність виконувати свої обов'язки, Правління може призначити нового члена Правління за поданням Координатора до закінчення строку повноважень Правління, але не пізніше ніж до чергових Загальних зборів.
4.3.3. Засідання Правління є правомочним за умови присутності не менше половини його членів. Рішення Правління приймаються шляхом голосування простою більшістю голосів. Кожен член Правління має один голос. За поділу голосів вирішальним є голос Координатора. Прийняття рішення  може відбуватися шляхом одночасного голосування через засоби електронного зв'язку або письмової згоди, яку висловили всі члени Правління.
4.3.4. Правління відкриває та очолює Голова Правління, яким є Координатор Центру. В разі відсутності Координатора за його дорученням на засіданнях Правління обов‘язки Голови Правління виконує Заступник Голови Правління, який одночасно є Заступником Координатора Центру.
4.3.5. Голова Правління відповідає за підготовку і ведення засідань Правління, а також зберігання документації Правління. Штатні працівники Організації не можуть бути членами Правління Організації.
4.3.6. Правління Організації у межах своєї компетенції:
- здійснює поточне колегіальне керівництво Центром; забезпечує організацію та виконання рішень Загальних зборів;
- затверджує зразки печаток, штампів, емблем, бланків, символіки Центру;
- обирає Координатора Центру; Замісника Координатора;
- розробляє план проведення та заходи з організації, проведення та виконання заходів, проектів, програм Центру;
- готує річні звіти з діяльності Центру, в тому числі про залучення та використання коштів і майна Центру; звіти з виконання програм та проектів Центру та подає їх на затвердження Загальних зборів;
- затверджує бюджет Центру, бюджети програм та проектів Центру;
- визначає короткотермінові стратегічні напрями та пріоритети діяльності Центру;
- визначає морально-етичні принципи Центру, затверджує процедурні та інші внутрішні документи Центру, затверджує Положення про місцевий осередок Центру;
- скликає позачергові Загальні збори та готує їх проведення; готує проведення чергових Загальних зборів;
- приймає рішення про вступ нових членів Організації та припинення членства в Організації; ініціює іменування Почесних членів Організації;
- повідомляє членів Організації про дату, місце проведення та порядок денний Загальних зборів за 10 днів до їх проведення;
- приймає рішення про включення питань до порядку денного Загальних зборів, які надійшли у вигляді пропозицій від членів Центру не пізніше, ніж за 5 днів до їх проведення;
- затверджує структуру та штатний розпис Центру; посадові обов'язки працівників і умови оплати їх праці;
- визначає основні напрямки залучення та використання майна і коштів Центру;
- сприяє залученню коштів, веде пошук фінансових ресурсів задля забезпечення діяльності Центру;
- приймає рішення щодо вступу Центру в асоціацію, спілку або в спільний проект з іншими особами та організаціями;
- надає за запитами членів Центру, Загальних зборів, Координатора, Наглядової ради інформацію щодо діяльності Центру;
- розпоряджається згідно із законодавством та цим Статутом майном Центру, приймає рішення про придбання майна та укладення відповідних договорів;
- приймає рішення про створення та ліквідацію представництв Центру, консультативних комітетів з технічних, фінансових та інших питань; готує та затверджує положення про їх діяльність;
- розглядає та приймає рішення з інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів або інших керівних органів Центру згідно зі Статутом.
4.4. Наглядова рада
4.4.1. Контролюючим органом Центру є Наглядова рада, яка складається з відомих представників єврейської громади м. Білої Церкви, керівництва НВК «Міцва-613», науковців, громадських та суспільних діячів. Наглядова рада не є колегіальним органом. Кожен з її членів контролює діяльність Центру незалежно від інших.
4.4.2. Персональний склад Наглядової ради обирається Загальними зборами в складі не менше п’яти осіб. Відкликання членів Наглядової ради здійснюється Загальними зборами Центру.
4.4.3. Член Наглядової ради має право:
- отримувати документи, що стосуються діяльності Центру;
- заслуховувати та отримувати письмові пояснення від посадових осіб Центру щодо його діяльності та дій посадових осіб;
- виносити на розгляд Загальних зборів будь-які питання, що стосуються результатів проведених ним перевірок.
4.4.4. Двоє та більше членів Наглядової ради можуть вимагати скликання позачергових Загальних зборів Організації у випадку виникнення загрози інтересам Центру чи її членів, або у разі виявлення зловживань з боку посадових осіб Центру чи її членів.
4.4.5. Члени Наглядової ради можуть брати участь у засіданнях Правління Центру, інших органів Центру з правом дорадчого голосу, розглядати пропозиції, скарги та заяви членів Центру;
4.4.6. Члени наглядової ради мають право вето на прийняття будь-яких рішень Правління Центру. Право вето застосовується за згодою ¾ голосів членів Наглядової ради.

5. МІСЦЕВІ ОСЕРЕДКИ ЦЕНТРУ
5.1. Місцеві осередки Центру створюються при навчальних закладах м. Білої Церкви та населених пунктах Білоцерківського району та Київської обл. при наявності не менш ніж 3 (трьох) членів.
5.2. Місцеві осередки Центру у своїй діяльності керуються цим Статутом та Положенням про місцевий осередок Центру, яке приймається зборами членів місцевого осередку Центру, затверджується Правлінням Центру та не повинно суперечити цьому Статуту.
5.3. Загальні збори місцевого осередку Центру правомочні за умови присутності на них більше половини від загального числа членів осередку. На Загальних зборах Центру мають право бути присутніми та брати участь всі члени місцевих осередків або їх делегати.

6. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. У власності Центру можуть бути кошти, цінні папери та інше майно, матеріальні та нематеріальні активи та інше майно, що є необхідними для виконання статутної діяльності.
6.2. Центр самостійно й незалежно здійснює права володіння, користування та розпорядження належним їй майном, коштами, майновими та немайновими правами через свої статутні органи в межах їх компетенції.
6.3. Центр  не несе відповідальності за зобов'язаннями членів. Члени не несуть відповідальності за зобов'язаннями Центру, якщо інше не передбачено законом.
6.4. Майно Центру формується за рахунок:
- передачі коштів та іншого майна, майнових прав засновниками, членами або державою;
- безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертв, в тому числі внески від спонсорів;
- благодійної (в тому числі гуманітарної) та міжнародної технічної допомоги, грантів українських, зарубіжних підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;
- інших джерел, не заборонених законом.
6.5. Кошти Центру спрямовуються на виконання статутних завдань, закупівлю обладнання та інвентарю, іншого майна, нематеріальних та інших активів для забезпечення статутної діяльності Центру.
6.6.Центр, засновані ним установи та організації зобов'язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну, фінансову та іншу звітність, зареєструватись в органах державної податкової адміністрації та сплачувати до бюджету платежі у порядку й розмірах, передбачених законодавством.
6.7. Центр подає звіти та іншу інформацію про свою діяльність відповідно до законодавства; оприлюднює звіти про джерела залучення коштів і майна та про напрями їх використання відповідно до законодавства не рідше одного разу на рік.
6.8. Центр звітує перед благодійниками, пожертвувачами про використання коштів і майна, одержаних від них, за цільовим призначенням, а також на користь окремих набувачів благодійної допомоги. Центр звітує перед благодійниками, пожертвувачами про використання коштів і майна, одержаних від них без вказівки на цільове призначення на їх письмовий запит.

7. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Припинення діяльності Організації здійснюється шляхом її ліквідації або реорганізації.
7.2. Питання, пов'язані з реорганізацією Організації, вирішуються Загальними зборами, якщо за це проголосувало не менш, ніж 3/4 членів (їх представників) Загальних зборів Організації. При реорганізації Організації відбувається перехід прав та обов'язків, що належать Організації, до її правонаступників.
7.3. Організація може бути ліквідована за рішенням, прийнятим Загальними зборами більшістю у 3/4 голосів або за рішенням суду. Ліквідація Організації здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається органом, який прийняв рішення про ліквідацію.
7.4. Майно та кошти Центру, що залишились після припинення діяльності, не можуть перерозподілятись між її членами, а використовуються для виконання статутних цілей або передається подібним неприбутковим організаціям, а у випадках, передбачених законодавчими актами, за рішенням суду спрямовуються в дохід держави.
7.5. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ
8.1. Зміни та доповнення до цього Статуту приймаються Загальними зборами.
8.2. Зміни та доповнення до цього Статуту вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало не менш ніж 3/4 членів Центру, присутніх на засіданні Загальних зборів.
8.3. Зміни і доповнення до Статуту оформляються у письмовій формі. Організація повідомляє орган реєстрації про прийняті зміни та доповнення до Статуту у п'ятиденний термін.

9. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ, НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТАТУТОМ
9.1. При розгляді питань, які не передбачені цим Статутом, рішення з цих питань приймаються Загальними зборами Центру.

Навчально-виховний комплекс "Міцва-613"